Bezoek onze andere websites

Log in
28
Vrijstelling van sociale bijdragen

 

Als zelfstandige sta je in voor je eigen sociale zekerheid: rechten opbouwen voor je pensioen, uitkeringen voorzien bij ziekte en invaliditeit, enzovoort. Dat doe je door het betalen van sociale bijdragen.

Wanneer je je sociale bijdragen te laat betaalt, ontvang je een betalingsherinnering.


De herinnering vermeldt niet alleen de onbetaalde sociale bijdragen, maar ook wettelijke verhogingen. Als de bijdragen gedurende een tijd niet betaald worden, kan je schuld aardig oplopen. Je betaalt 3% op de onbetaalde bijdragen per begonnen kwartaal. Sta je op 31 december nog steeds in het krijt? Dan komt er eenmalig 7% extra verhoging bij.

Vrijstelling van sociale bijdragen
Gelukkig kan je, als je tijdelijke financiële of economische moeilijkheden hebt, een vrijstelling vragen voor de sociale bijdragen. Een verzoek tot vrijstelling kan worden aangevraagd voor de afrekeningen van de voorbije 4 kwartalen én voor de afrekening van het lopende kwartaal.

Voor bepaalde sectoren heeft Boerenbond met de overheid een eenvoudige en snelle aanvraagprocedure afgesproken (fruitteelt, de varkenssector en de vleessector) voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019.

Voor andere sectoren of voor vrijstelling van andere kwartalen kan ook vrijstelling aanvragen voor afrekeningen die je in het voorbije jaar ontvangen hebt. Maar dat vergt veel meer administratieve inspanningen van jouw kant omdat je dan het volledige wettelijke aanvraagformulier moet invullen en de nodige bewijsstukken moet bijvoegen. En je hebt voor die afrekeningen geen garantie dat het RSVZ de vrijstelling ook zal toekennen.

De aanvraag kan je indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. De vrijstelling geldt alleen voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en gepensioneerden. Als zelfstandige in bijberoep val je uit de boot.

Vrijstelling voor de toekomst aanvragen is niet meer mogelijk. Je kunt wel beslissen om je bijdragen vanaf nu niet meer te betalen en daarvoor binnen het jaar een definitieve vrijstelling aan te vragen. Je sociaal verzekeringsfonds moet wel afrekeningen blijven sturen, maar je kunt die opzij leggen. Nadat je de laatste afrekening hebt ontvangen waarvoor je vrijstelling wenst, doe je de aanvraag. Vergeet zeker niet om je sociaal verzekeringsfonds te verwittigen als je beslist om niet meer te betalen. Zo mijd je ook mogelijke inningsprocedures.

De maatregel kan een handig instrument zijn om jezelf als zelfstandige wat meer ademruimte te verschaffen. Word je deels of volledig vrijgesteld van bijdragen, dan heeft dat geen invloed op je recht op je ziekte-uitkeringen of de terugbetaling van kosten voor gezondheidszorg.

Gevolgen voor het pensioen?
Jammer genoeg bouw je tijdens de periodes van vrijstelling geen pensioenrechten op. Per volledig jaar dat je geen sociale bijdragen betaalde, verlies je 1/45 of 2% van het normale pensioenbedrag. Dit tenzij je vóór de verjaringstermijn van vijf jaar de vrijgestelde bijdragen vereffent.

Komt er geen betaling binnen de 5 jaar, dan vervalt de pensioenopbouw. Het krijgen van een vrijstelling kan ook gevolgen hebben voor het tijdstip waarop een zelfstandige met vervroegd pensioen kan gaan. Als zelfstandige telt elk jaar waarin je twee kwartalen hebt betaald mee als een volledig loopbaanjaar om de datum van het vervroegd pensioen te bepalen.

Veronderstel dat de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te kunnen gaan 40 jaar is, dan telt het jaar waarin je slechts één kwartaal hebt bijgedragen niet meer mee als een loopbaanjaar om vervroegd met pensioen ten gaan.

Datzelfde geldt ook voor meewerkende partners. Aangezien het maxistatuut van de meewerkende echtgeno(o)t(e) pas ingevoerd werd in 2003 en verplicht werd in 2005, kunnen de jaren die voordien werden gepresteerd als meewerkende echtgenoot niet meetellen voor het pensioen. Om in aanmerking te komen voor een minimumpensioen, moeten zij die onder dit statuut vallen minstens 30 gewerkte jaren kunnen aantonen.

Wie maar een zeer beperkt aantal jaren heeft meegewerkt en dus niet over een eigen (proportioneel) minimumpensioen zal beschikken heeft weinig te verliezen. Maar anders is het als je als meewerkende partner dankzij een combinatie van verschillende statuten net aan de 30 jaar zal geraken.

Eventueel kan bekeken worden om vrijstelling te vragen voor twee kwartalen per loopbaanjaar. Voor de twee laatste kwartalen van 2018 en de eerste twee kwartalen 2019, bijvoorbeeld. Op die manier kunnen de jaren nog wel worden meegeteld als loopbaanjaren.

Wees dan ook voorzichtig met het aanvragen van een vrijstelling en informeer je tijdig.

 

Reacties

Vul je gegevens in voor je een reactie plaatst.

Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA image
Geef bovenstaande code in: